צוואות וירושות

במוקדם או במאוחר, נושא העיזבון מטריד כל אחד. עיזבון הוא הכינוי לנכסים הכוללים שמשאיר אחריו הנפטר ("הירושה"), הצריכים להתחלק באופן כלשהו בין היורשים או בין קרובי המנוח. העיזבון יכול להציף שאלות רבות: מי הם יורשי העיזבון; מהו אופן החלוקה שלו בין היורשים שנקבעו; מהם התנאים להוצאה לפועל של הירושה; ועוד. ובכן, מהי ירושה ומה צוואה, על פי החוק? האם ניתן להתנגד לצווים שניתנו? כיצד מתבצע התהליך? על זאת ועוד, במאמר הבא.

צוואה וירושה בחקיקה הישראלית

חוק הירושה נחקק בשנת 1965. מצד אחד, מדובר בחוק ותיק בעולם המשפט, שזכה כבר לפרשנות רבה ומקיים מערכת יחסים רבת-היכרות עם מערכת השיפוט. מנגד, מדובר בחוק שעלול להיראות, אף בחלקים ממנו, מעט מיושן, באופן הדורש התאמות למציאות המודרנית.

חוק הירושה כולל בתוכו שני תרחישים שונים: תרחיש הצוואה, ותרחיש הירושה. בעוד צוואה היא ברוב הפעמים מסמך המפרט את רצונות של הכותב ("המצווה") לעניין יורשיו ואופן חלוקת נכסיו ביניהם, ירושה מבקשת להסדיר את חלוקת היורשים לפי מעגלי קרבה שקבועים בחוק.

הורשה

כאשר מדברים על "הורשה", מדברים על מקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה או שהותיר צוואה חלקית או פסולה, כך שלא ניתן להתנהג על פיה הוראותיה, לאחר מותו.

במקרה כזה, החוק מסדיר הן את זהות היורשים והן את אחוזי החלוקה ביניהם.

חשוב לדעת שהיורשים מקבלים לא רק את הנכסים עצמם, אלא גם את חובותיו של המוריש, ויהיה עליהם להתנהג באופן מתאים- הן מבחינת קדימויות והן מבחינת האחוזים המחולקים.

ירושה ע"פ דין

ירושה על פי דין מתבצעת בהתאם להוראותיו של חוק הירושה. חוק הירושה קובע, בין היתר, שלושה דברים מרכזיים: 

ראשית, את מעגלי הירושה. ישנם שלושה מעגלי קרבה: ילדים וצאצאיהם; הורים, אחים ואחיינים; וסבים וסבתות, דודים ובני דודים. 

שנית, עקרונות ירושה, ובהם שראשי כל מעגל קודמים לילדיהם ונכדיהם, שמעגל קרבה קרוב דוחה לחלוטין מעגל קרבה רחוק (כך, למשל, במקרה שיש ילדים, שנמצאים במעגל הראשון, ואחים, שנמצאים במעגל השני, רק הילדים ירשו), ועוד. 

שלישית, החוק קובע את אופן חלוקת העיזבון בין המעגלים השונים.
במקרה שאין למנוח קרובי משפחה משום מעגל, העיזבון יוקפא ויעבור לאפוטרופוס הכללי, שם ימתין את משך הזמן הקצוב בחוק כדי לוודא שאין קרובי משפחה שיתגלו.

כמו כן, החוק קובע את שלבי הירושה, כך, למשל, ראשית יהיה לשלם את חובות המוריש ורק לאחר מכן ירשו משפחת המנוח את עזבונו.

כיצד מתבצע תהליך מימוש ירושה?

על מנת לממש את הירושה, יש להגיש בקשה אל הרשם לענייני הירושה. ככל שהבקשה תתקבל, ינתן צו ירושה. לעיתים, הנפטר הותיר אחריו צוואה וקרוביו לא ידעו על כך; במקרה כזה, ככל שקיימת צוואה, היא תתגלה בשלב הבקשה לצו ירושה.
בחלוף חודש עד שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה לצו, ינתן צו הירושה.

חשוב לדעת כי הצו הוא צו הצהרתי בנוגע לזהות היורשים ולחלקם בעיזבון.

האם ניתן להתנגד לצו ירושה?

כן, ניתן להתנגד לצו ירושה.

כדי לאפשר למתנגדים להגיש את התנגדותם לבקשה לקבלת צו ירושה, הבקשה לצו מתפרסמת ברשומות ובעיתונות יומית. בצורה הזו, יחשפו המתנגדים הפוטנציאליים לקיומה של הבקשה לצו ויכולים להגיש, בתוך ארבעה עשר יום, את התנגדותם לרשם הירושה.

הבירור בדבר ההתנגדות יעשה בבית המשפט לענייני משפחה, שיפסוק האם יש לקבל את ההתנגדות, לדחות אותה או לשנות באופן מלא או חלקי מהירושה שנקבעה.

צוואה

ציווי מתייחס למצב שבו המנוח הותיר אחריו צוואה עוד בימי חייו. במסגרת הצוואה יכול המצווה- כלומר, הנפטר- לקבוע הן את זהות היורשים שלו והן את אופן חלוקת הנכסים ביניהם. צוואה היא הדרך הנוחה ביותר, גם עבור המנוח, שיכול להחליט למי הוא מוריש וכמה; וגם לגבי היורשים, שמידת הוודאות לגבי חלוקת העיזבון גדולה משמעותית מאשר במקרה של ירושה על פי דין.

אדם שכתב צוואה יכול לשנות אותה, ובתנאי שיעמוד בתנאי החוק.
אם, למשל, כתב אדם צוואה חוקית, ולאחר מכן כתב צוואה נוספת שלא עמדה בכללי החוק, יתכן שהציווי יעשה על פי הצוואה הראשונה.

כמו כן, צוואה היא הזדמנות להעברת מסרים אחרים, זולת חלוקת הנכסים עצמם.

היורשים ע"פ צוואה

בשונה מירושה על פי דין, שבה היורשים נקבעים על פי החוק ובהתאם למידת הקרבה המשפחתית שלהם ליורש, צוואה מאפשרת למוריש לצוות גם לגורמים אחרים: לאנשים שאינם מהמעגל המשפחתי, וכן לגופים או ארגונים. עם זאת, הצוואה לא תמיד היא המילה האחרונה; הרשעת יורש על פי צוואה במעורבות בגרימת מות המנוח, למשל, מונעת ממנו לרשת. בדומה לכך, גורמים שהיו מעורבים בכתיבת הצוואה על שלביה, עלולים לפגוע ביכולתם לרשת במסגרת אותה הצוואה.

סוגי צוואות

על מנת שחלוקת העיזבון תיעשה על פי הצוואה, חשב לוודא כי הצוואה עומדת בדרישות החוק והיא אחת מסוגי הצוואות הבאות:

ישנם ארבעה סוגי צוואות:

  1. צוואה בכתב- צוואה שבה המנוח כותב בכתב ידו, בתוספת תאריך וחתימה.
  2. צוואה בפני עדים- הצוואה השכיחה ביותר. צוואה שלחתימתה צריכים להיות עדים שני אנשים הכשירים לעדות שלא נהנים מהירושה. גם צוואה זו צריכה להיות בתוספת תאריך וחתימת המצווה, וכן בתוספת חתימת העדים.
  3. צוואה בפני רשות- צוואה אותה מגיש המנוח לרשות, או באמירתה בעל פה לשופט או לנוטריון.
  4. צוואה בעל פה- "שכיב מרע"- מדובר בצואה נמסרת בעל פה במקרה שבו האדם היה על סף מוות או האמין שהיה על סף מוות (צוואה זו מתבטלת ככל שהמצווה לא נפטר לאחר 30 ימים מיום עשיית הצוואה).

לכל אחד מסוגי הצוואות ישנם תנאים שיש לעמוד בהם על מנת שניתן יהיה לתת תו קיום צוואה על פיה.

כיצד מתבצע תהליך מימוש צוואה?

מימוש הצוואה דומה לזה המקביל של ירושה על פי דין. על היורשים לפנות לרשם ולבקש שיתן צו קיום לצוואה. אחרי שתוגש הבקשה, הדבר יפורסם ברשומות ובעיתונות היומית, כדי לאפשר למתנגדים להגיש את התנגדותם. בהיעדר התנגדויות, ינתן צו קיום לצוואה והיורשים ע"פ הצוואה יוכלו לרשת את עזבונו של המנוח.

האם ניתן להתנגד לצוואה?

כן. לאחר הפרסום ברשומות, קיים חלון זמן של ארבעה עשר יום בהם יכולים מתנגדים להגיש את התנגדותם לקיום הצוואה, וגם כאן, בית המשפט לענייני משפחה ידון בהתנגדות ויחליט מה הסעד שינתן.

בשונה מירושה על פי דין, יכולות להיות התנגדויות מגוונות יותר לצו לקיום צוואה, וביניהן טענות הנוגעות לכשרות הצוואה או לכשרות העדים אותם מינה המצווה להיות לו ליורשים ועוד.

הצוואה ההדדית

מוסד הצוואה ההדדית מצוי בס' 8 לחוק הירושה, והוא מהווה חריג לכללים הרגילים, הקובעים שצוואה היא מעשה אישי ושלא ניתן להגביל את שינויו. 

צוואה הדדית היא צוואה שנעשית באמצעות שני מצווים, כאשר הוראותיהם מסתמכות האחד על הוראות המצווה השני. צוואות הדדיות יעשו, לרוב, על ידי בני זוג. בנוסף, לרוב הן תהיינה משותפות ויורו, במקרה שבו אחד המורישים נפטר לפני רעהו, שכלל הרכוש יעבור אליו. 

במקרה שאחד מהמצווים רוצה לשנות או לבטל את הצוואה לאחר שנכתבה, יהיה עליו להודיע על כך בכתב למצווה השני, תוך עמידה בכללי החוק. אם המצווה השני כבר נפטר, המצווה שנותר בחיים לא יוכל לשנות את הצוואה ובמקרה שעדיין ירצה לבטל את הצוואה יהיה עליו לוותר על חלקו בעיזבון; ואם העיזבון כבר חולק, יש להשיב את החלק שחולק.

כיצד יש לכתוב צוואה?

אף שעל פי חוק, כתיבת צוואה איננה מחייבת נוכחות או חתימה של עורך דין, חשוב לדעת שחוסר הקפדה על כל פרטי החוק בכתיבת צוואה עלול לגרום לפגם בכשירותה ואף להביא לפסלותה. בכל אחד מסוגי הצוואות שמנינו למעלה, ישנם רכיבי יסוד שחייבים להימצא בצוואה. כך, למשל, הצוואה שבכתב דורשת להיכתב בכתב ידו של המצווה, וכן לכלול תאריך וחתימת המצווה. בהיעדר אחד מהרכיבים הללו, הצוואה פסולה.

לכן, על מנת להבטיח שהצוואה תהיה תקפה ותאפשר את חלוקת העיזבון על פיה, יש לוודא שהיא נעשית כדין.

האישור הנדרש לצורך הוצאה לפועל של צוואה

כאמור לעיל, האישור הנדרש הוא צו קיום הצוואה שניתן על ידי רשם הירושה. לכן, על היורשים להגיש בקשה לרשם, ובמסגרת הזמן המוגדר בחוק, הרשם יתן את הצו ויאפשר את מימוש חלוקת העיזבון בפועל.

רוצה לחזור למשהו ספציפי בעמוד?

לקוחותינו נהנים מ:

יחס אישי מסור של עו"ד צמוד

ליווי מלא עד קבלת הפיצויים

מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר

היכרות עמוקה עם המערכת המשפטית וחברות הביטוח

מאות הצלחות לאורך השנים

יש לכם שאלה לגבי צוואות וירושות?

השאירו פרטים עכשיו
ואחזור אליכם בהקדם